Đang xử lý.....

Quy chế về tổ chức và hoạt động cơ quan Sở GD&ĐT

I. Quyết định về việc phân công các thành viên Ban giám đốc

  • Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bến Tre Sở Giáo dục và Đào tạo
  • Số quyết định: 1085/QĐ-SGD&ĐT
  • Ngày ban hành: 12/12/2012
  • Tài liệu đính kèm: Nhấn vào đây để tải về

II. Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động cơ quan Sở Giáo và Đào tạo

  • Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bến Tre Sở Giáo dục và Đào tạo
  • Số quyết định: 738/QĐ-SGD&ĐT
  • Ngày ban hành: 31/10/2012
  • Tài liệu đính kèm: Nhấn vào đây để tải về